میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در اصفهان راه اندازی شود

 

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه ٤ ساله کمیسیون گفت:در سال ٩٤ تیم سازی ،سال ٩٥ ریل گذاری ،سال ٩٦ فعالیت بر اساس اولویت و در سال ٩٧ جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .  

دكتر حمیدرضا قلمکاری در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی در سال جدید گفت: تکمیل فعالیت ها ،تفاهم نامه ها ،جلسات ،نشست ها و همایش های مشترک و تهیه بولتن سالیانه فعالیت کمیته ها و کمیسیون از اهم برنامه های سال جاری است،همچنین در خصوص مسائل مربوط به ارز و تاثیر آن بر مشکلات تولید و صادرات نيز بررسي هايي انجام شده است.قلمکاری پیگیری و حمایت از تولید محصولات صادرات محور با هدف خوداتکایی بخش کشاورزی ،ایجاد مرکز توسعه بازار محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی با تاکید بر تولید محصول سالم ،تقویت ستاد نجات زاینده رود از سراب تا پایاب با هدف مدیریت بهره برداری و استفاده بهینه از آب را از جمله ديگر برنامه های کمیسیون طی سه سال گذشته عنوان کرد.وی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت کمیسیون ،کمیته آب ٣٢ جلسه ،محيط زیست ١٩ جلسه ،تولیدات کشاورزی ٢٢ جلسه ،سلامت و امنیت غذایی ١٦ جلسه ،دانش و تکنولوژی نوین ٢٢ جلسه و بازرگانی و کشت برون مرزی ٢٣ جلسه برگزار کردند.