کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، مانع بارگزاری جدید بر زاینده رود

 

 

روزنامه زاینده رود - بهمن 1397