• صفحه اصلی
  • اخبار
  • جراید
  • رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی: حل چالش‌ها و مسائل زاینده رود و تالاب گاوخونی یک رویکرد فرامنطقه‌ای و ملی را می‌طلبد

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی: حل چالش‌ها و مسائل زاینده رود و تالاب گاوخونی یک رویکرد فرامنطقه‌ای و ملی را می‌طلبد

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیت اتاق بازرگانی: حل چالش‌ها و مسائل زاینده رود و تالاب گاوخونی یک رویکرد فرامنطقه‌ای و ملی را می‌طلبد

روزنامه زاینده رود - ۱۸ اسفند ۱۳۹۴