• صفحه اصلی
  • اخبار
  • جراید
  • رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مطرح کرد: تالاب گاوخونی در حصار ریزگردها

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مطرح کرد: تالاب گاوخونی در حصار ریزگردها

1(23.10)

روزنامه اصفهان زیبا - چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۹۴